جلسه اصلی کمیسیون سیاسی و دفاعی در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۷ در محل نهاد ریاست جمهوری با حضور اعضای جلسه و مدعوین تشکیل شد.