جلسه اصلی کمیسیون سیاسی - دفاعی دولت صبح روز چهارشنبه مورخ ۴ تیر ۱۳۹۹ با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد.
هیئت وزیران به استناد ماده (13) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‏های سیاسی ـ مصوب 1395- و به پیشنهاد وزارت کشور، آیین نامه اجرایی ماده (13) قانون نحوه ی فعالیت احزاب و گروههای سیاسی را تصویب کرد.
هیئت وزیران به استناد تبصره (1) ماده (103) قانون امور گمرکی – مصوب 1390-ایجاد مرز رسمی دریایی بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی را تصویب کرد
براساس این تصویب نامه روستای یولاگلدی در استان آذربایجان غربی، به شهر تبدیل و به عنوان شهر یولاگلدی و روستای عظیم‏ کندی از دهستان یادشده، به عنوان مرکز دهستان تعیین می‏‌شود.
هیئت وزیران در جلسه 1396/11/01 بنا به پیشنهاد وزارت کشور با تبدیل روستای کرفس در استان همدان به شهر موافقت کردد.
به پیشنهاد وزارت کشور تغییرات تقسیمات کشوری در استان آذربایجان غربی، صورت گرفت.
تغییرات تقسیمات کشوری به پیشنهاد وزارت کشور در استان هرمزگان .
تغییرات تقسیمات کشوری به پیشنهاد وزارت کشور در استان هرمزگان .
بر اساس این مصوبه روستاهای طبس و بازقند از دهستان طبس بخش مرکزی شهرستان خوشاب در استان خراسان رضوی منتزع گردیدند.