کمیسیون سیاسی، دفاعی
وزارت کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری، آیین ‏نامه اجرائی ماده (23) قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
شورای ‏عالی استان‌ها طرحی را برای اصلاح مواد (۷)، (۹) و (۱۱) آیین‏ نامه تشکل ‏های مردم نهاد به هیئت دولت ارسال کرده است.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور، محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی را تعیین نمود.
هیئت وزیران به استناد ماده (13) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‏های سیاسی ـ مصوب 1395- و به پیشنهاد وزارت کشور، آیین نامه اجرایی ماده (13) قانون نحوه ی فعالیت احزاب و گروههای سیاسی را تصویب کرد.
هیئت وزیران به استناد تبصره (1) ماده (103) قانون امور گمرکی – مصوب 1390-ایجاد مرز رسمی دریایی بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی را تصویب کرد
براساس این تصویب نامه روستای یولاگلدی در استان آذربایجان غربی، به شهر تبدیل و به عنوان شهر یولاگلدی و روستای عظیم‏ کندی از دهستان یادشده، به عنوان مرکز دهستان تعیین می‏‌شود.
هیئت وزیران در جلسه 1396/11/01 بنا به پیشنهاد وزارت کشور با تبدیل روستای کرفس در استان همدان به شهر موافقت کردد.
با توجه به تصویب ‏نامه شماره 168920/ت39089هـ مورخ 6 / 9/ 1387 هیأت محترم وزیران در خصوص «آیین‏ نامه ایجاد و مدیریت مبادی ورودی و خروجی کشور» که به منظور جلوگیری از انجام اقدامات سلیقه ای و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به جای کمیت خدمات،مصوب گردیده بود اینک وزارت کشور نظر به ضرورت اصلاح آیین ‏نامه مزبور و...
وزارت کشور با اشاره به ابلاغ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی و با توجه به مفاد تبصره (2) بند "خ" ماده (13) قانون مذکور که ناظر به تهیه آیین نامه اجرایی تبصره مورد اشاره توسط آن وزارت است و...
به پیشنهاد وزارت کشور تغییرات تقسیمات کشوری در استان آذربایجان غربی، صورت گرفت.