سیاسی، دفاعی
جلسه اصلی کمیسیون سیاسی و دفاعی صبح روز چهارشنبه مورخ 21 آبان 1399 به ریاست دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور و با حضور سایر اعضای کمیسیون برگزار شد.
جلسه اصلی کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت دولت به منظور رسیدگی به پیشنهادات دستگاه های اجرایی به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی،‌ وزیر کشور تشکیل شد.
رسیدگی به یکی از پیشنهادات دستگاه های اجرایی در دستورکار جلسه اصلی کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت دولت که صبح چهارشنبه هفته جاری برگزار شد، قرار گرفت.
بحث، بررسی و تصمیم گیری درخصوص تعدادی از پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی در جلسه اصلی کمیسیون سیاسی و دفاعی روز چهارشنبه 25 تیر هیئت دولت به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی صورت پذیرفت.
در جلسه اصلی کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت دولت که به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی روز چهارشنبه 11 تیر برگزار شد مراحل بررسی کمیسیونی لایحه پیشنهادی وزارت کشور با عنوان «تشکیل سازمان ملی مهاجرت» به اتمام رسید و برای تصویب نهایی در دستور کار جلسه اصلی هیئت وزیران قرار گرفت.
لایحه «تشکیل سازمان ملی مهاجرت» به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور اتباع و مهاجران خارجی و پناهندگان و برقراری ارتباط مؤثر با نهادها و سازمان های بین المللی از سوی وزارت کشور، تهیه و در دستور کار کمیسیون سیاسی-دفاعی هیئت دولت قرار گرفته است.
جلسه اصلی کمیسیون سیاسی - دفاعی دولت صبح روز چهارشنبه مورخ 4 تیر 1399 با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد.
معاونت حقوقی رئیس جمهور آیین نامه تسهیل اجرای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در محلات شهر‌ها و روستا‌های کشور را با همکاری وزارت کشور، تدوین و برای سیر مراحل بررسی به کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت دولت ارائه نموده است.
در جلسه اصلی کمیسیون سیاسی-دفاعی هیئت دولت که به ریاست سید محمود علوی برگزار شد موادی از لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
در جلسه اصلی کمیسیون سیاسی-دفاعی به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی، پیشنهاد وزارت کشور درخصوص اصلاح آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی، بررسی و با تأیید نهایی از سوی اعضا، در دستورکار هیئت وزیران قرار گرفت.
جلسات کمیسیون