در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت که به ریاست علیرضا آوایی روز شنبه ۲۱ تیر برگزار گردید، روند بررسی لایحه پیشنهادی قوه قضاییه با عنوان «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» با تصویب تعدادی دیگر از مواد آن پیگیری گردید و ادامه روند بررسی به جلسات آتی موکول شد.
در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت که به ریاست علیرضا آوایی برگزار شد روند بررسی لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی نهایی شد.
در جلسه اصلی کمیسیون لوایح پیشنهاد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص راه‌اندازی سامانه ارتباطی گزارش‌های مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری، با توجه به نظر کمیسیون مبنی بر کفایت صدور مصوبه از سوی ستاد فوق و عدم ضرورت تصویب در دولت، از دستور کار خارج شد.
در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت که به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد درخصوص موضوع فروش دو فقره ملک متعلق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تأمین اعتبارات لازم به منظور پرداخت پاداش پایان‌خدمت کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور تصمیم‌گیری شد.
در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت که به ریاست وزیر دادگستری و با حضور دیگر اعضا برگزار شد، بررسی و تصویب تعدادی از پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی در دستورکار قرار گرفت.
در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت که به ریاست لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد تعدادی دیگر از مواد لایحه «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» بررسی و تصویب شد.
در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت که به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد، ادامه بررسی دو لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس جمهور و قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفت.
در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت که به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد‌،‌ بررسی دو لایحه پیشنهادی قوه قضائیه و معاونت حقوقی رئیس جمهور در دستور کار قرار گرفت.
در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت که به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد موادی دیگر از لایحه پیشنهادی قوه قضائیه، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت که به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد ادامه روند بررسی لایحه پیشنهادی قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفت.