امروزه تقریبا" در همه نظام های اجتماعی و حقوقی پذیرفته شده است که فعالیت های رسانه ای بایستی بر اساس دو اصل آزادی و مسئولیت انجام گیرد. آزادی در حوزه هایی مانند: دسترسی به اطلاعات، بیان و نقد . ونیز مسئولیت در مقابل ، قانون، حقوق دیگران، مصالح عمومی، امنیت ملی و...