طی سالهای گذشته و براساس برنامه سوم و چهارم توسعه، تعداد قابل توجهی پژوهش ملی در حوزه های فرهنگی- اجتماعی به صورت دوره ای (همانند ارزش ها و نگرش های ایرانیان و ...) انجام شده است. علیرغم وجود این منابع ارزشمند از آنها در سیاست گذاری و تصمیم سازی استفاده لازم نشده است...