ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری به شرح زیر تعیین می شود: الف – اعضای کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری: متشکل از وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بازرگانی، اطلاعات، معاون برنامه ریزی و...