کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست
براساس بند (ز) ماده (38) برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت، موظف به تدوین آیین نامه اجرایی "برنامه مدیریت سبز" می باشند. لذا در این راستا سازمان حفاظت محیط زیست، آیین نامه اجرایی مذکور را با همکاری وزارت نیرو جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.
از آنجاییکه شهرداری ها از ارایه هرگونه خدمات شهری به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور معاف هستند و تمامی ساختمان های اداری، آموزشی، پژوهشی، رفاهی و دانشجویی و زیرساخت های مربوط از قبیل خیابان، فضای سبز و بلوارها این مؤسسات توسط خود آن ها احداث می گردد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پیشنهاد معافیت این مجموعه از پرداخت هرگونه عوارض شهرداری را به هیئت دولت ارایه نموده است.
در راستای اجرای اصل (138) قانون اساسی و مطابق با تبصره (5) ماده (6) قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست، درخواست دریافت تأییدیه فنی و ایمنی شناورهای با موتور دو زمانه را که به پیشنهاد مشترک این سازمان و وزارت راه و شهرسازی تهیه گردیده است جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.
پس از اعلام ممنوعیت تولید و شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری از سوی هیئت وزیران درراستای اجرای برنامه های جامع کاهش آلودگی هوا، برخی شرکت های تولید کننده این محصولات به دلیل عدم اطلاع و اعلام لیست موجودی موتورهای خود به انجمن سازندگان موتورسیکلت و شرکت های مربوطه، موفق به شماره گذاری تعدادی از تولیدات خود نگردیدند لذا برای جلوگیری از تبعات اجتماعی و بروز مشکلات و مساعدت برای تداوم فعالیت این شرکت ها وزارت کشور، پیشنهادی را جهت بررسی و تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.
براساس بند (ب) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، به منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در حفظ محیط زیست به دستگاه های اجرایی مربوط اجازه داده می شود قرارداد اجرای پروژه های پیش بینی شده در موافقت نامه های طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی خود را با تشکل های روستایی و عشایری و تعاونی های تخصصی مربوط منعقد کنند. در این راستا سازمان برنامه و بودجه، آیین نامه اجرایی بند فوق را جهت تصویب در هیئت وزیران ارایه نموده است.
دبیرخانه کارگروه ملی آلودگی هوا از دی ماه سال 1396 با برگزاری جلسات برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهرها به پیشرفت های خوبی در حوزه نوسازی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی دست یافته است. در همین راستا سازمان حفاظت محیط زیست به منظور رفع موانع اجرایی طرح نوسازی ناوگان فرسوده، پیشنهادهایی در خصوص اصلاح برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهرها جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.
وزارت کشور آیین نامه اجرایی جز یکم بند (ب) ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه با موضوع مدیریت پسماندها را برای تصویب در هیئت وزیران تدوین کرد.
باتوجه به طولانی بودن روال استقرار صنایع کوچک و متوسط و منوط نمودن امکان ایجاد آن ها به فرآیندهای زمان بر استعلام های متعدد، سبب بروز اصطکاک در روند تولید و اشتغال و بی انگیزه شدن صاحبان سرمایه می شود. به منظور تسهیل این روند، وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست اصلاح موضوع "عدم الزام به اخذ مجوز موردی از ادارات کل حفاظت محیط زیست" برای متقاضیان استقرار در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور را به هیئت وزیران ارایه نموده است.
یکی از فعالیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه زمین شناسی و اکتشاف مواد معدنی، پتانسیل یابی و شناسایی ژئوپارک ها در کشور است که اکنون در برنامه بین المللی علوم زمین و ژئوپارک های یونسکو قرار دارد. لذا با توجه به لزوم حرکت منظم کشور در مقوله ژئوپارک ها، پیشنهادی براساس ماده (22) آیین نامه داخلی هیئت وزیران، جهت طی مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارایه شده است.
براساس ماده (3) ضوابط و روش های اجرایی مدیریت پسماندهای برقی و الکترونیکی شورای عالی حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست، تسهیلات و امکانات لازم برای ایجاد واحدهای بازیافت پسماندهای برقی و الکترونیکی را فراهم آورد. با عنایت به اهمیت موضوع، درخواست صدور مجوز استقرار واحدهای بازیافت پسماندهای برقی و الکتریکی در شعاع 120 کیلومتری تهران، جهت بررسی و تصویب هیئت دولت ارایه شده است.