کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۲) قانون هوای پاک - مصوب ۱۳۹۶ - آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده (۲) قانون یادشده) را به تصویب رسانید.
وزارت کشور، آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۰۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با موضوع پیوست‌های حفاظتی – انتظامی شهرک‌ها، مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و مراکز عمومی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
با توجه به خشکسالی متمادی کشور، وزارت راه و شهرسازی در راستای تقویت مرکز ملی خشکسالی و کمک به بهبود شرایط موجود، پیشنهاد ایجاد و تأسیس مرکز ملی خشکسالی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
نظر به سیاست توسعه شهری ریل پایه در وزارت راه و شهرسازی و با عنایت به تکالیف قانونی درخصوص توسعه حمل و نقل ریلی در کشور، وزارت فوق، پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان حفاظت محیطزیست (با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور و صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد تبصره (۳) ماده (۳) قانون هوای پاک – مصوب ۱۳۹۶ – آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به تصویب رسانید.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۸) قانون هوای پاک - مصوب ۱۳۹۶- آیین نامه اجرایی ماده یادشده را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون هوای پاک - مصوب ۱۳۹۶- را به تصویب رسانید.
وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست تغییر عنوان "شهرک صنعتی فراشبند" به "ناحیه صنعتی روستایی فراشبند" را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
مؤسسه توسعه متوازن اقتصاد ایرانیان، طرح مسکن پیشگام را به عنوان مبنای شکل دهی جریان بزرگ نوسازی و بازآفرینی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری کشور جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارایه کرده است.
سازمان برنامه و بودجه، برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور را که توسط وزارتخانه های نفت و نیرو تهیه شده جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.