جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

موضوعات مورد بررسی

- آیین نامه اجرایی درگاه الکترونیک استعلامات قضایی موضوع تبصره (ت) ماده (۱۱۷) قانون برنامه ششم توسعه .

- آیین نامه اجرایی جزء (۵) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه.