ابلاغ تصویب نامه خرید خودروهای مورد نیاز استانداری کردستان
ابلاغ تصویب نامه خرید خودروهای مورد نیاز استانداری کردستان
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» با تصمیم هیئت وزیران در جلسه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ وزارت کشور (استانداری کردستان) مجاز است نسبت به خرید دو دستگاه خودرو از محل اعتبارات مصوب استانی و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.
خودرو‌های موضوع این تصویب نامه از شمول ماده (۲۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و بند (۷) تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۸/ ۴۰۵۸۷  مورخ ۷ شهریور ۱۳۸۷ مستثنی هستند.