موافقت دولت با خرید خودرو برای پارک علم و فناوری استان اردبیل
 موافقت دولت با خرید خودروهای مورد نیاز پارک علم و فناوری استان اردبیل
هیئت وزیران در جلسه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (پارک علم و فناوری استان اردبیل) مجاز است نسبت به خرید یک دستگاه خودروی سواری تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.
گفتنی است، خودروی موضوع این تصویب نامه از شمول ماده (۲۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مستثنی است.