از ابتدای مهر سال گذشته تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
کاهش هفت درصدی بارش‌های جوی طی سال آبی اخیر

کاهش هفت درصدی بارش‌های جوی طی سال آبی اخیر

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس این گزارش، در سال آبی جاری در میان استان های مختلف، ایلام با مقدار ۵ /۵۰۶ میلیمتر بارش در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته (۹ /۸۸۸ میلیمتر) بیشترین کاهش بارندگی به میزان ۴۳ درصد را تجربه کرده است. هم‌چنین، این استان در مقایسه با متوسط دراز مدت (۷ /۳۹۸ میلیمتر) به میزان ۲۷ درصد افزایش بارندگی داشته است. استان‌های خوزستان و لرستان نیز در رده‌های بعدی میزان کاهش بارندگی نسبت به سال آبی گذشته قرار دارند.

هم‌چنین، استان تهران با میزان ۲ /۴۲۰ میلیمتر بارندگی در سال آبی جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۴ /۳۶۲ میلیمتر) به میزان ۱۶ درصد افزایش و در مقایسه با متوسط دراز مدت (۵ /۲۴۳ میلیمتر) ۷۳ درصد افزایش در ریزش های جوی را نشان می‌دهد.

افزون بر این، استان سیستان و بلوچستان با بارشی ۲ /۱۸۴ میلیمتری در سال آبی کنونی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۳ /۱۱۵ میلیمتر) دارای بیشترین مقدار بارندگی به میزان ۶۰ درصد بوده است. هم‌چنین، استان مورد اشاره در مقایسه با مدت متوسط درازمدت (۶/ ۸۹ میلیمتر) به میزان ۱۰۶ درصد افزایش بارندگی را تجربه کرده است. استان های هرمزگان و کرمان نیز در رده های بعدی میزان افزایش بارندگی نسبت به سال آبی گذشته قرار دارند.

هم‌چنین، مطابق گزارش وزارت نیرو ارتفاع کل ریزش های جوی کشور در محدوده زمانی مورد بررسی معادل ۵ /۲۹۷ میلیمتر بوده است که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۶ /۲۲۰ میلیمتر) ۳۵ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۶ /۳۱۸ میلیمتر) هفت درصد کاهش نشان می‌دهد.

همین طور این گزارش بیانگر این است که از مجموع ظرفیت ۵ /۵۰ میلیارد مترمکعبی سد‌های کشور، درحال حاضر سد‌ها به میزان ۷۶ درصد تکمیل هستند. هم‌چنین، ورودی سد‌ها در هفته جاری به میزان ۶۴ /۲ میلیارد مترمکعب و در مدت مشابه سال آبی گذشته به مقدار ۳۶ /۳ میلیارد مترمکعب بوده است. خروجی سد‌ها نیز در هفته جاری ۵۵ /۱ میلیارد مترمکعب و در مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۰ /۳ میلیارد مترمکعب بوده است.

جداول زیر، میزان ریزش های جوی در بازه زمانی مهر تا ۱۳ اردیبهشت ماه سال آبی سال ۱۳۹۹ - ۱۳۹۸ در مقایسه با متوسط درازمدت و سال آبی گذشته در دوره مشابه، به تفکیک استان‌های مختلف را نشان می‌دهد.

گفتنی است، هر سال آبی در ایران از اول مهرماه آغاز می شود و تا ۳۱ شهریور ماه سال آینده ادامه می یابد.

کاهش هفت درصدی بارش‌های جوی طی سال آبی اخیر

کاهش هفت درصدی بارش‌های جوی طی سال آبی اخیر