جلسه اصلی کمیسیون لوایح در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

موضوع مورد بررسی

- لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان در اجرای بند (۲) اصل ۱۵۸ قانون اساسی.