اصلاح آیین نامه نحوه تأمین ایمنی جایگاه‌های عرضه فرآورده ­های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودرو‌ها
اصلاح آیین نامه نحوه تأمین ایمنی جایگاه‌های عرضه فرآورده ­های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودرو‌ها
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۱۷ فرودین ۱۳۹۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد آیین نامه نحوه تأمین ایمنی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودرو‌ها موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۱۳۵/ ۵۳۴۰۷ مورخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- در بند (ض) ماده (۱)، عبارت "بازرس تجهیزات" به عبارت "بازرس فنی تجهیزات" تغییر می‌یابد.
۲- در بند (ط) ماده (۱) بعد از عبارت "ممیز (بازرس) ایمنی"، عبارت " (مشاور و خدمات دهنده حفاظت فنی و ایمنی) " اضافه می‌شود.
۳- در بند (ع) ماده (۱)، عبارت "ناظر (مسئول) ایمنی" به عبارت "مسئول ایمنی" تغییر می‌یابد.
۴- در تمام مواردی که در آیین نامه یادشده، عبارات مذکور در بند‌های (۱)، (۲) و (۳) این تصویب نامه به کار رفته است، تغییرات مصوب متناظراً / متناسباً اعمال می‌شود.