جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۸

موضوعات مورد بررسی

- سند راهبردی توسعه گردشگری موضوع بند (الف) ماده (۱۰۰) قانون برنامه ششم توسعه . 

- لغو تصویب نامه موضوع تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در ایجاد و بهره برداری از واحدهای خدماتی و سرویس‌های بهداشتی بین راهی.