جلسه تخصصی کمیسیون اقتصاد در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۸

موضوع مورد بررسی

  • سیاست‌های اجرایی تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو.