جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۸

موضوعات مورد بررسی
 
- آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۷۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه موضوع: حمایت از ایجاد شهرک‌های دانش سلامت.

- اصلاح و افزایش تعرفه‌های خدمات آموزشی و فنی.

- اصلاح آیین نامه استخدامی شهرداری‌های کشور (غیر از شهرداری پایتخت)

- اصلاح جزء (الف) بند (۱۰-۱) سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان (مصوب ۱۳۹۴).