جلسه اصلی کمیسیون سیاسی، دفاعی در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۳۹۸