بازنگری مصوبه واگذاری یک ملک به سازمان دامپزشکی بررسی می شود

ارائه درخواست اصلاح مصوبه واگذاری یک ملک به سازمان دامپزشکی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» حق استفاده از یک ساختمان به پلاک ثبتی ۱۸/ ۳۶۸۶ واقع در تهران به موجب تصویب نامه مورخ ۸ خرداد ۱۳۸۶ دولت به سازمان نظام دامپزشکی کشور، واگذار و در ادامه، حق بهره برداری همین ملک طی مصوبه مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ هیئت وزیران به نهاد ریاست جمهوری انتقال یافت.

در حال حاضر با توجه به اینکه سازمان نظام دامپزشکی کشور از بدو تأسیس در پلاک ثبتی ۲۰/ ۳۶۸۶ مستقر بوده لذا وزارت جهاد کشاورزی درخواست اصلاح مصوبه مربوط و جایگزینی پلاک ثبتی ۲۰/ ۳۶۸۶ به جای پلاک ثبتی ۱۸/ ۳۶۸۶ را به دولت ارسال نموده است.