ابلاغ مصوبه تعیین رئیس سازمان مدیریت بحران کشور
ابلاغ مصوبه تعیین رئیس سازمان مدیریت بحران کشور
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۸) قانون مدیریت بحران کشور - مصوب ۱۳۹۸- اسماعیل نجار به عنوان رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تعیین نمود.