جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۸

موضوع مورد بررسی

- سند راهبردی توسعه گردشگری موضوع بند (الف) ماده (۱۰۰) قانون برنامه ششم توسعه.