جلسه اصلی کمیسیون لوایح در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۸

موضوعات مورد بررسی

- لایحه شوراهای حل اختلاف.

- لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی.