جلسه تخصصی کمیسیون فرهنگی در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸

موضوع مورد بررسی

  • آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.