جلسه فرعی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۸

موضوع مورد بررسی

  • آیین نامه تشکل های صنفی.