مصوبه دولت برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی

مصوبه دولت برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع تأمین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را اصلاح کرد.

بر اساس این تصمیم، در بند (ث) ماده (۱) بعد از عبارت "یک طرح اقتصادی" عبارت "یا تأمین سرمایه در گردش" اضافه می‌شود. هم‌چنین در ماده (۴) و تبصره آن، واژه "طرح‌های" به عبارت "طرح‌ها و درخواست‌های تأمین سرمایه در گردش" اصلاح می‌شود.