جلسه اصلی کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۸

موضوع مورد بررسی

- آیین نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود.