جلسه فرعی کمیسیون فرهنگی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

موضوع مورد بررسی:

  • طرح ساماندهی و ارتقای خدمات فرهنگی به جامعه روستایی کشور( بسته فرهنگی روستا)