دعوت نامه تشکیل جلسه فرعی کمیسیون اقتصاد در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

موضوع مورد بررسی:

  • آیین‌نامه اجرایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده واحده قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور