دعوت نامه تشکیل جلسه تخصصی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۳۹۸

موضوع مورد بررسی:

  • تصویب نامه اجرایی اختصاص شناسه ملی به مجوزها و کسب و کارهای کشور