تشکیل جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

موضوعات مورد بررسی

 

  • مجوز واردات (۱۲ دستگاه تویوتا هایلوکس دو کابین، ۶ دستگاه فولکس و ۲ دستگاه رکستون) برای پروژه برقی سازی گرمسار اینچه برون.
  • فهرست اولویت‌های صنعتی بر اساس آسایش صنعتی، معدنی و تجاری (تکلیف مقرر دربند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه).
  • پیش نویس آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه.