اصلاح اساسنامه سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی

اصلاح اساسنامه سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۵ دی ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، اساسنامه سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی را بازنگری کرد.

براساس اصلاحیه ماده (۱۲)، هیئت مدیره سازمان از سه عضو تشکیل می‌شود، رییس هیئت مدیره توسط اعضای هیئت مدیره تعیین می‌شود و اعضای هیئت مدیره علاوه بر وظایف اصلی، سرپرستی قسمتی از امور سازمان را به تشخیص رییس هیئت مدیره به عهده خواهند داشت.

همچنین مطابق اصلاحیه ماده (۱۶)، جلسات هیئت مدیره با حضور رییس هیئت مدیره و حداقل یک نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا (حداقل دو رأی موافق) معتبر است و تصمیمات آن در دفتر مخصوص ثبت و به امضای اعضای هیئت مدیره حاضر در جلسه می‌­رسد.