دعوت نامه تشکیل جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

موضوعات مورد بررسی

 

  • دستورالعمل اجرایی حمایت قضایی و تشویق و ماندگاری شاغلان در پستهای تخصصی حقوقی در دستگاههای اجرایی به استناد بند (خ) ماده (113) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه.
  • اساسنامه سازمان هواپیمایی کشور : موضوع بند (1)-(2)-(4) ماده (53) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور.
  •  آیین نامه اجرایی ماده (38) قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب 1395.
  • اصلاح تصویب نامه شماره 96232/ت53620ه هیئت وزیران درخصوص حذف مبنای ظرفیت وسایل نقلیه عمومی شهری حمل مسافر در تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث.