دعوت نامه تشکیل جلسه اصلی کمیسیون لوایح در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

موضوعات مورد بررسی

 

  • ارجاع اختلاف سازمان ایدرو و موسسه فرهنگی و هنری ایمافیلم به داوری.
  • الحاق یک تبصره بعنوان تبصره (۴) به  ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۹۲۹۴/ت ۵۲۱۶۶ ه. مورخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ هیئت وزیران.