تشکیل جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

موضوعات مورد بررسی:

  • آیین نامه اجرایی بند (‍‍پ) ماده (۴۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه.
  • درخواست برگزاری ششمین کنفرانس(همایش) منطقه ای تغییر اقلیم در سال ۱۳۹۸.