دعوت نامه جلسه فرعی کمیسیون لوایح در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

موضوع مورد بررسی:

مجوز فروش ساختمان مرکزی سازمان مدیریت استان آذربایجان غربی با کاربری تجاری و خرید ساختمان مجاور منتهی به خیابان اصلی