درخواست تغییر بهره بردار دانشگاه علوم پزشکی شهید قدوسی یزد از وزارت بهداشت به وزارت کشور در هیئت دولت

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» طی سال های گذشته و با توجه به نوپابودن دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و با هدف توسعه و ترویج آموزش عالی در استان، حق استفاده از ساختمانی متعلق به وزارت کشور (استانداری یزد) واقع در بخش پنج شهرستان یزد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه مذکور) مطابق تصویب نامه هیئت وزیران واگذار گردید.

اکنون نظر به توسعه و برطرف شدن نیازهای این دانشگاه و نیز باتوجه به گستردگی و تنوع وظایف و مأموریت های این استانداری و لذا نیاز مبرم به ساختمان مزبور، وزارت کشور به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت –مصوب ۱۳۸۰- و ماده (۱۱۴) قانون محاسبات عمومی کشور –مصوب ۱۳۶۶- درخواست لغو مصوبه مذکور و بازگشت حق بهره برداری از ساختمان مورد اشاره به این استانداری را جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم گیری هیئت وزیران ارائه نموده است.