دعوت نامه تشکیل جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۸

موضوعات مورد بررسی

 

  • آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (48) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
  • مجوز برگزاری شصت و ششمین نشست (همایش) وزرای بهداشت کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی، نیمه دوم مهرماه سال 1398 در تهران
  • درخواست برگزاری ششمین کنفرانس(همایش) منطقه ای تغییر اقلیم در سال 1398 .