مجوز فروش یک واحد آپارتمان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده شد

مجوز فروش یک واحد آپارتمان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده شد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶- مجوز فروش یک واحد آپارتمان به مساحت (۷۴/ ۱۰۹) مترمربع به آدرس خیابان سهروردی جنوبی را صادر کردند.

براساس این مصوبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است نسبت به فروش یک واحد آپارتمان اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واریز و مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه کند.