تصویب "آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور"

تصویب

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» طبق بند (پ) ماده (۶۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کلیه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته و تابعه به استثنای صندوق های بیمه و بازنشستگی موظفند به منظور حمایت از پژوهش های مسأله محور و تجاری سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاست های کلی برنامه ششم معادل حداقل سه درصد از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه، زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور نمایند.

در این راستا هیئت دولت آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۶۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه را تصویب نمود.

بر اساس این مصوبه شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته و تابعه دستگاه های اجرایی موظفند در جلسه مجمع عمومی در تصویب بودجه سال بعد به طور مشخص، نسبت به تصویب و اختصاص حداقل سه درصد از سود قابل تقسیم سال قبل برای امور تحقیقاتی و توسعه فناوری اقدام و حداکثر تا پایان مهلت قانونی مندرج در برنامه زمان‌بندی بخشنامه بودجه، میزان آن را به دبیرخانه اعلام نمایند.