دعوت‌نامه تشکیل جلسه فرعی کمیسیون اقتصاد در تاریخ 15 دی ماه 1397

موضوع مورد بررسی

- الحاق یک تبصره به ذیل ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها از سرجمع اعتبارات وجوه اداره شده سالانه هر دستگاه.