تعیین وزارت امور خارجه به عنوان رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با هندوستان

تعیین وزارت امور خارجه به عنوان رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با هندوستان

به گزارش «پایگاه الاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۵ /۱۰ /۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت امور خارجه، آن وزارتخانه را به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور هند تعیین نمود.