دعوت نامه تشکیل جلسه اصلی کمیسیون خاص شفافیت در تاریخ 17 آذر ماه1397

موضوع مورد بررسی

 

- لایحه شفافیت