دعوت نامه تشکیل جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در تاریخ 11 آدر ماه 1397

موضوعات مورد بررسی

 

-اصلاح ماده (2) آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید برای تسری تلقی شهید به کارکنان دستگاه های اجرایی که در اثر سوانح ناشی از انجام وظیقه فوت می کنند.

-پیش نویس آیین نامه اجرایی جزء (2) بند (ز) تبصره (17) قانون بودجه سال 1397 کل کشور.