تشکیل جلسه تخصصی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در تاریخ 2 آبان ماه ۱۳۹۷

 

موضوع مورد بررسی

 

- «آیین نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی –مصوب 1395-»