تشکیل جلسه اصلی کمیسیون لوایح در تاریخ 28 مهر ماه 1397

موضوعات مورد بررسی

 

  • لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی .