دعوت نامه تشکیل جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد در تاریخ 23 مهر ماه 1397

موضوعات مورد بررسی

 

  • حذف بند (6) ماده (7) اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موضوع اخذ 1 درصد قیمت بلیط هواپیما از هر مسافر توسط شرکت های ذیربط و واریز آن به حساب جمعیت.
  • - آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب 1395 ( موضوع تداوم فعالیت حساب ذخیره ارزی).
  • - امکان تقسیط گازبهای مصرفی واحدهای صنعتی نظیر پتروشیمی، سیمان و‌کاشی و پیشنهاد اصلاح بند (ب) ماده (9) قانون رفع موانع تولیدرقابت‌پذیر .