دعوت نامه تشکیل جلسه اصلی کمیسیون خاص شفافیت در تاریخ 21 مهر ماه 1397

موضوع مورد بررسی

 

- بررسی برخی مواد لایحه شفافیت