دعوت نامه تشکیل جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی در تاریخ 11 شهریور ماه 1397

موضوع مورد بررسی

 

-  اصلاح ماده (19) آیین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی - تاریخی منقول مجاز موضو.ع تصویب نامه شماره 28584/ت33542ه مورخ 1396/5/10 هیات وزیران .