دعوت نامه تشکیل جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد در تاریخ 12 شهریور ماه 1397

موضوع مورد بررسی

 

- لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 .