دعوت نامه تشکیل جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد در تاریخ 29 مرداد ماه 1397

موضوع مورد بررسی

 

- لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 .