تشکیل جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی در تاریخ 21 مرداد ماه 1397

موضوع مورد بررسی

 

  • اصلاح مواد (17) و (18) آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه های کشور بمنظور واگذاری بحث نظارت بر ورود خرید نقل و انتقال دستگاه های چاپ و تجهیزات به وزارت صنعت و معدن و تجارت